CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Protipožární systém (Enclosure)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Original Prusa Enclosure má jako jeden z doplňků automatický hadicový protipožární systém BlazeCut. Systém pracuje automaticky, nevyžaduje žádný zdroj a reaguje na vysoké teploty.

Naše 3D tiskárny jsou známé svou spolehlivostí a bezpečností. Tento systém přidáváme zejména kvůli požadavkům určitých institucí (školy, makerspaces atd.), kde je často vyžadován protipožární systém.

Provoz a údržba

BlazeCut T Série nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Doporučuje se vizuální kontrola systému jednou za jeden až tři měsíce. Při pohybu hadice se v hasicím prostředku objeví bublinky plynu. To znamená, že hasicí prostředek je v hadici a že přístroj BlazeCut T série je funkční.

Protipožární systém obsahuje plyn pod tlakem, může při zahřátí explodovat. Ochraňujte před slunečním zářením. Skladujte na dobře odvětraném místě. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte etiketu.

Tlak v hadici se doporučuje kontrolovat při provozní teplotě jednotky. Vzhledem k fyzikálním a chemickým vlastnostem média se tlak v hadici může měnit v závislosti na okolní teplotě. Čím vyšší je okolní teplota, tím vyšší je tlak v hadici a naopak.

Kdy vyměnit systém BlazeCut

Výměna systému bude nutná v následujících případech:

  • Systém netěsní, byl použit nebo vyprázdněn z jiných důvodů.
  • Systém byl vystaven přímému ohni.
  • Hadice nebo jiné části systému vykazují známky poškození.

Jak postupovat po aktivaci systému

Hasicí prostředek nezanechává žádné zbytky. Enclosure dostatečně větrejte, před větráním nevstupujte do místnosti. Vyjměte použitý systém z enclosure. Stejně postupujte, pokud se hasivo uvolní z jiných důvodů (poškození systému apod.).

V případě požáru se systém automaticky aktivuje a bez předchozího varování zapálí trubku. V případě požáru nevstupujte do bezprostřední blízkosti systému, hrozí nebezpečí zasažení hasivem.
V případě aktivace systému nevstupujte do enclosure a neotvírejte kryt enclosure, vyčkejte, až se hasivo zcela uvolní. covers of the protected enclosure.

Likvidace výrobku

Vypuštěný systém se skládá z recyklovatelných materiálů. Tento výrobek prosím zlikvidujte zodpovědně a pokud možno recyklujte. Vypuštěný systém zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

Pro správnou recyklaci vraťte plné systémy místnímu zástupci společnosti BlazeCut.

Naplňené systémy s hasivem nikdy nevyhazujte do odpadu.

Opatření první pomoci

V případě přímého kontaktu s hasivem postupujte podle níže uvedených pokynů.

Obecné informace

V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

Po vdechnutí

Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte, aby odpočíval v poloze, která je pohodlná pro dýchání. Pokud postižený nedýchá nebo pokud je dýchání nepravidelné či se zastavilo, zahajte umělé dýchání nebo mu vyškolený personál podá kyslík. Uvolněte těsný oděv, například límec, kravatu nebo pásek. Nepodávejte adrenalin ani jeho deriváty. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu s kůží

Postižené místo opláchněte velkým množstvím vody. Nepoužívejte horkou vodu. Odstraňte kontaminovaný oděv zasažený hasivem. Pokud dojde k omrzlinám, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu s okem

Několik minut opatrně oplachujte/vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte vložené kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás