PL
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

G-code specyficzne dla firmware Buddy

Ostatnia aktualizacja 5 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENDEESITFR

To jest lista aktualnie zaimplementowanych G-code w firmware płyty Prusa Buddy w drukarkach MINI/MINI+/XL/MK4/MK3.5. Opis dotyczy tylko G-code specyficznych dla Prusa Research lub tych, które mają tu szczególne zastosowanie.
Ponieważ firmware Prusa Buddy wykorzystuje fork firmware'u Marlin 2, generyczne G-code'y powinny być kompatybilne z Marlinem, a ich opis można znaleźć w dokumentacji Marlina lub na RepRap Wiki.

Aby zapoznać się z dokumentacją G-code w zakresie firmware Prusa dla drukarek z serii i3 (MK2.5/S, MK3/S/+ itd.), odwiedź artykuł Kody G unikalne dla Prusy.
 

Lista komend G

G0 - ruch osi X Y Z E - G0 & G1: Move

G1 - Ruch - G0 & G1: Move

G2 - Ruch po łuku - G2 & G3: Controlled Arc Move

G3 - Ruch po łuku - G2 & G3: Controlled Arc Move

G4 - Wstrzymanie - G4: Dwell

G26 - Wzorzec walidacji siatki - G26: Mesh Validation Pattern

Kalibracja pierwszej warstwy, musi być przeprowadzona tylko w ramach Selftestu.

G27 - Parkuj głowicę narzędziową - G27: Park toolhead

Zobacz P0

G28 - Bazowanie wszystkich osi pojedynczo - G28: Move to Origin (Home)

Wykonuje precyzyjne bazowanie (bez MBL, nawet bez standardowego parametru W)

G28 wydany bez parametrów bazuje również MMU3 (unieważnia flagi bazowania wybieraka i docisku; wykonają one bazowanie asynchronicznie, gdy zostanie ono uznane za bezpieczne, tj. brak filamentu w wybieraku).

Parametry:

 • X, Y, Z: bazowanie poszczególnych osi.
 • C: bazowanie tylko osi Z
 • P: tylko unieważnienie flagi ważności bazowania wybieraka
 • I: tylko unieważnienie flagi ważności bazowania docisku

G29 - Szczegółowe próbkowanie Z - G29: Detailed Z-Probe

Unieważnia poprzednie pomiary siatki stołu i uruchamia Mesh Bed Leveling (MBL).

G30 - Pojedyncze próbkowanie Z - G30: Single Z-Probe

G54_59 - Wybierz nowy obszar roboczy 

(Tylko dla drukarek iX)
Obszar roboczy to przesunięcie XYZ od przestrzeni natywnej urządzenia. Wszystkie przestrzenie robocze są domyślnie ustawione na 0,0,0 przy starcie lub dzięki obsłudze EEPROM mogą być przywrócone z poprzedniej sesji.
G92 służy do ustawiania przesunięcia bieżącej przestrzeni roboczej.

G64 - Pomiar wysokości osi Z

Mierzy długość Z i zapisuje wartość max_z_pos w pamięci EEPROM. Następnie przekazuje wyniki po linii szeregowej.

Parametry:

 • D: Dodatkowe przesunięcie Z

Przykłady:

G64 : Zmierz długość Z, zapisz pomiar, wyświetl wyniki na linii szeregowej.

G64 D0.2 : Wykonaj polecenie G64, ale dodaj dodatkowe 0,2 do pomiaru.

G65 - Zaawansowane bazowanie/częściowy pomiar

(Tylko dla drukarek iX)
Bazowanie do dowolnego ogranicznika krańcowego. Obsługuje oddzielne pozycje bazowe w obszarach roboczych CNC (G54-G59.3) (włączone przez zdefiniowanie CNC_COORDINATE_SYSTEMS w konfiguracji zaawansowanej) Obsługuje tylko bazowanie jednej osi naraz.

U: G65 [AXIS][ENDSTOP] D[DIRECTION][DISTANCE] [AXIS] oś do bazowania (X, Y, Z, E) [ENDSTOP] numer krańcówki. [DIRECTION] kierunek bazowania '+' dla dodatniego lub '-' dla ujemnego kierunku [DISTANCE] odległość posuwu. Jeśli krańcówka nie zostanie osiągnięta w tej odległości, ruch zostanie zatrzymany, a pozycja nie zostanie zaktualizowana do pozycji krańcówki.

G75 - Interpolacja temperatury druku - G75: Print temperature interpolation

G76 - Kalibracja temperatury czujnika PINDA - G76: PINDA probe temperature interpolation

G80 - Próbkowanie Z wg siatki - G80: Mesh-based Z probe

Dla drukarki MK4 z kompatybilnością wsteczną G-code ze MK3.
Wykonuje poziomowanie stołu jak w przypadku G29.

G90 - Wyłącz tryb względny - G90: Set to Absolute Positioning

G91 - Włącz tryb względny - G91: Set to Relative Positioning

G92 - Ustaw pozycję - G92: Set Position

G162 - Kalibracja Z

Poziomowanie osi Z.

Parametry:

 • Z: Kalibruj Z.
  Bez parametrów nie zostanie wykonana żadna akcja.

Przykład:

G162 Z : Poziomuj oś Z.

G163 - Zmierz długość osi

Parametry:

 • X, Y: Ustaw oś, której długość będzie mierzona.
 • S<value>: Ustaw czułość.
 • P<value>: Ustaw okres pomiaru.

G425 - Wykonaj automatyczną kalibrację za pomocą kostki kalibracyjnej - G425: Perform auto-calibration with calibration cube

Automatyczna kalibracja z obiektem kalibracyjnym. Przesunięcie głowicy narzędziowej / kalibracja luzu

 

Lista komend M

M0 - Bezwarunkowe zatrzymanie - M0: Stop or Unconditional stop

Wstrzymuje drukowanie i czeka na interakcję użytkownika. 

M17 - Włącz wszystkie osie - M17: Enable/Power all stepper motors

M18 - Wyłącz silniki krokowe - M18: Disable all stepper motors

M20 - Lista plików na karcie SD - M20: List SD card

Wyświetla zawartość pamięci USB.

M23 - Wybierz plik - M23: Select SD file

Wybierz plik z pamięci USB.

M24 - Start/wznowienie druku z SD - M24: Start/resume SD print

Uruchamia lub wznawia drukowanie z pamięci USB.

M25 - Wstrzymaj druk z SD - M25: Pause SD print

Wstrzymuje drukowanie z pamięci USB.

Parametry:

 • U: Rozładuj filament po wstrzymaniu

M27 - Status SD - M27: Report SD print status

Zgłasza status druku z pamięci USB.

M28 - Rozpocznij zapis na SD - M28: Begin write to SD card

Odnosi się do pamięci USB zamiast karty SD.

M29 - Zatrzymaj zapis na SD - M29: Stop writing to SD card

Odnosi się do pamięci USB zamiast karty SD.

M30 - Usuń plik - M30: Delete a file on the SD card 

Odnosi się do pamięci USB zamiast karty SD.

M31 - Zwróć obecny czas druku - M31: Output time since last M109 or SD card start to serial

M32 - Wybierz plik i rozpocznij druk z karty SD - M32: Select file and start SD print

Odnosi się do pamięci USB zamiast karty SD.

M42 - Ustaw stan pinu I/O - M42: Switch I/O pin

M46 - Pokaż przypisany adres IP - M46: Show the assigned IP address

M50 - Selftest

Wymuś Selftest

Parametry:

 • X: Test osi X
 • Y: Test osi Y
 • Z: Test osi Z
 • F: Test wentylatorów
 • H: Test grzałek

M73 - Ustaw/pokaż postęp w procentach - M73: Set/Get build percentage

Informuje firmware o bieżącym procentowym postępie kompilacji, który ma być wyświetlany.

Parametry:

 • P: Procent ukończenia
 • R: Pozostały czas
 • T: Czas do najbliższej pauzy

M74 - M74: Ustaw wagę na stole roboczym

Ustaw masę (związane z Input Shaper).

Parametry:

 • W<mass>: Ustaw całkowitą masę w gramach wszystkiego, co aktualnie znajduje się na stole.

M75 - Rozpocznij zliczanie czasu wydruku - M75: Start print timer

M76 - Wstrzymaj zliczanie czasu wydruku - M76: Pause print timer

M77 - Zatrzymaj zliczanie czasu wydruku - M77 Stop print job timer

M80 - Włącz zasilacz - M80: ATX Power On

Włącz zasilanie.

Jeśli masz przełącznik na pinie suicide, jest to przydatne, jeśli chcesz rozpocząć kolejny wydruk z funkcją suicide po wydruku bez suicide....

Parametry:

 • S: Zgłoś bieżący stan i wyjdź

Przykłady:

 • M80 : Włącz zasilanie
 • M80 S : Zgłoszenie bieżącego stanu i wyjście

M81 - Wyłacz zasilanie - M81: ATX Power Off

Wyłącz zasilanie, w tym zasilacz, jeśli to możliwe.

Przykłady:

M81: Wyłącz zasilanie, w tym zasilacz, jeśli jest. Ten kod powinien być ZAWSZE dostępny dla PEŁNEGO WYŁĄCZENIA!

M82 - Ustaw oś E w trybie bezwzględnym - M82: Set extruder to absolute mode

Ustaw tryb normalny osi E (taki sam jak w przypadku innych osi).

M83 - Ustaw oś E w trybie względnym - M83: Set extruder to relative mode

M84 - Wyłącz silniki krokowe - M84: Stop idle hold

Wyłącz silniki krokowe / Ustaw limit czasu.

Parametry:

 • X, Y, Z, E:  Oś, na której ma być wyłączony silnik

M85 - Ustaw wyłączenie przy braku aktywności - M85: Set Inactivity Shutdown Timer

M86 - Ustaw limit wyłącznika czasowego - M86: Set Safety Timeout

M92 - Ustaw kroki osi - M92: Set axis_steps_per_unit

M104 - Ustaw temperaturę hotendu - M104: Set Extruder Temperature

M105 - Raportuj temperaturę hotendu - M105: Get Extruder Temperature

M106 - Ustaw prędkość wentylatora - M106: Fan On

M107 - Wyłącz wentylator - M107: Fan Off

M109 - Ustaw temperaturę i czekaj na nagrzanie ekstrudera - M109: Set Extruder Temperature and Wait

M110 - Ustaw numer linii - M110: Set Current Line Number

M111 - Ustaw poziom debugowania - M111: Set debug level

M112 - Zatrzymanie awaryjne - M112: Full (Emergency) Stop

M113 - Zwróć lub ustaw czas podtrzymania hosta - M113: Host Keepalive

M114 - Zwróć obecną pozycję - M114: Get Current Position

M115 - Informacje o firmware - M115: Get Firmware Version and Capabilities

M117 - Wyświetl komunikat - M117: Display Message

Ustaw tekst komunikatu LCD, jeśli to możliwe

M118 - Wiadomość Echo dla hosta - M118: Echo message on host 

Wyświetlenie komunikatu w konsoli hosta

M119 - Zwróć stan krańcówek - M119: Get Endstop Status

M120 - Włącz krańcówki

M121 - Wyłącz krańcówki

M122 - Debuguj silniki krokowe - M122: Debug Stepper drivers

Raportuj konfigurację i stan sterownika.

M123 - Prędkość obrotowa - M123: Tachometer value

Prędkość wentylatora wydruku na porcie szeregowym.

M125 - Zapisz bieżącą pozycję i przejdź do pozycji parkowania.

Wywoływany podczas pauzy (przez M25), aby zapobiec wyciekaniu materiału na obiekt. Po wznowieniu (M24) głowica zostanie cofnięta i drukowanie zostanie wznowione.
Gdy nie jest aktywne drukowanie z SD, M125 po prostu przesuwa się do pozycji parkowania i czeka, umożliwiając wznowienie za pomocą kliknięcia przycisku lub M108. Bez PARK_HEAD_ON_PAUSE polecenie M125 nic nie robi.

Parametry:

 • L: nadpisanie długości retrakcji
 • X: nadpisanie X
 • Y: nadpisanie Y
 • Z: nadpisanie podnoszenia Z

M140 - Ustaw temperaturę stołu - M140: Set Bed Temperature (Fast)

M142 - Ustaw temperaturę schładzania (szybkie) M142: Set Cooler Temperature (Fast)

Ustaw docelową temperaturę chłodzenia bariery cieplnej

Parametry:

 • S<wartość>: Ustaw temperaturę chłodzenia bariery cieplnej w stopniach Celsjusza

M150 - Ustaw kolor LED RGB(W) - M150: Set LED color

Ustaw kolor wyświetlacza LED i animacje. Wejście kolorów obsługuje format RGB i HSV.
Taśmy LED w maszynach MK3.5, MK3.9, MK4, MINI, MINI+ i XL nie są konfigurowalne przez użytkownika z poziomu G-code!

Parametry:

Przestrzeń barw RGB

 • R: Intensywność czerwonego od 0 do 255
 • G: Intensywność zielonego od 0 do 255
 • B: Intensywność niebieskiego od 0 do 255

Przestrzeń barw HSV

 • H: Barwa od 0 do 360
 • S: Nasycenie od 0 do 100
 • V: Nasycenie od 0 do 100

Działanie

 • A: typ animacji (SolidColor / Fading)
 • S: stan drukarki
         - bezczynność,
         - drukowanie,
         - wstrzymanie,
         - wznawianie,
         - anulowanie,
         - kończenie,
         - ostrzeżenie,
         - PowerPanic,
         - uruchamianie

M151 - Sterowanie LED dla bocznych pasków LED

Podstawowe ustawienia są takie same jak dla M150.

Dodatkowe parametry:

Działanie

 • D: czas trwania w milisekundach, tylko drukarka iX: ustaw 0 dla nieskończonego czasu trwania
 • T: przejście w milisekundach (fade in / fade out)
  - Fade in jest wliczane do czasu trwania, więc jeśli czas trwania jest większy niż 0 i mniejszy niż przejście, efekt nie osiągnie pełnej intensywności kolorów.
  - Fade out nie jest wliczane do czasu trwania.

M155 - M155: Automatically send temperatures 

Set temperature auto-report interval

M190 - Automatycznie wyślij temperatury - M190: Wait for bed temperature to reach target temp

M200 - Ustaw średnicę filamentu - M200: Set filament diameter

M201 - Ustaw maksymalne przyspieszenie - M201: Set max acceleration

M203 - Ustaw maksymalną prędkość posuwu - M203: Set maximum feedrate

M204 - Ustawienia przyspieszenia - M204: Set default acceleration

M205 - Ustawienia zaawansowane - M205: Advanced settings

M206 - Ustaw dodatkowe kompensacje bazowania osi - M206: Offset axes

M211 - Włączanie, wyłączanie i/lub raportowanie programowych krańcówek - Enable, Disable, and/or Report software endstops

M217 - Parametry zmiany narzędzia - M217: Toolchange Parameters

Ustaw parametry zmiany narzędzia dla atrybutu SINGLENOZZLE (MMU3)

Parametry:

 • S[linear]:  Długość wymiany (wymaga TOOLCHANGE_FILAMENT_SWAP)
 • E[linear]:   Długość czyszczenia (wymaga TOOLCHANGE_FILAMENT_SWAP)
 • P[linear/m]: Prędkość czyszczenia (wymaga TOOLCHANGE_FILAMENT_SWAP)
 • R[linear/m]: Prędkość retrakcji (wymaga TOOLCHANGE_FILAMENT_SWAP)
 • X[linear]:   Parkuj X (wymaga TOOLCHANGE_PARK)
 • Y[linear]:   Parkuj Y (wymaga TOOLCHANGE_PARK)
 • Z[linear]:   Podnieś Z

M218 - Ustaw odsadzenie hotendu - M218: Set Hotend Offset

Tylko dla XL.

M220 - Ustaw prędkość posuwu w procentach - M220: Set speed factor override percentage

Ustawienie procentowej prędkości posuwu.

Parametry:

 • S<procent>: Prędkość posuwu w procentach

M221 - Ustaw nadpisanie współczynnika ekstruzji w procentach - M221: Set extrusion percentage

Parametry:

 • T: Numer narzędzia
 • S<procent>: Procentowy współczynnik ekstruzji

M226 - Inicjuj synchroniczną pauzę - M226: G-code Initiated Pause

Poczekaj, aż pin osiągnie stan

M290 - Babystepping - M290: Babystepping

M300 - Odtwórz dźwięk - M300: Play beep sound

Beeeep. Czas trwania sygnału dźwiękowego jest ograniczony do 0-5 sekund.

Parametry:

 • S: Częstotliwość w Hz
 • P: Czas trwania w ms
 • V: Głośność

M301 - Ustaw parametry PID hotendu - M301: Set PID parameters

M302 - Pozwól na zimną ekstruzję lub ustaw minimalną temperaturę ekstruzji - M302: Allow cold extrudes

Zezwól na ekstruzję bez czekania na temperaturę lub ustaw minimalną temperaturę ekstrudera

Parametry:  S<temperatura> ustawia minimalną temperaturę ekstrudera
  P<wartość_logiczna> włącza (1) lub wyłącza (0) zimną ekstruzję

Przykłady:

 M302         ; zgłoś aktualny stan zimnej ekstruzji
 M302 P0      ; włącz sprawdzanie zimnej ekstruzji
 M302 P1      ; wyłącz sprawdzanie zimnej ekstruzji
 M302 S0      ; zawsze zezwalaj na ekstruzję (wyłącza sprawdzanie)
 M302 S170    ; zezwalają tylko na ekstruzję powyżej 170
 M302 S170 P1 ; Ustaw minimalną temperaturę ekstruzji na 170, ale pozostaw wyłączone sprawdzanie

M303 - Ustaw PID hotendu - M303: Run PID tuning

PID relay autotune

Parametry:

 • S<temperatura>: ustawia temperaturę docelową. (domyślnie 150C / 70C)
 • E<ekstruder>: (-1 dla stołu; domyślnie 0)
 • C<cykle>: Minimum 3, domyślnie 5.
 • U<wartość_logiczna>: wartość niezerowa spowoduje zastosowanie wyniku do bieżących ustawień.

M304 - Ustaw PID stołu - M304: Set PID parameters - Bed

M330 - Wybór obsługi

**M330**` <handler>` -- wybierz "obsługującego" konfigurację (`SYSLOG` jest wybrany domyślnie)

Przykład:

`M330 SYSLOG`

M331 - Włącz zbieranie danych diagnostycznych

**M331**` <dane>` -- Włącz zbieranie "danych" dla obecnie wybranego "obsługującego".

Przykład:

`M331 pos_z`

M332 - Wyłącz zbieranie danych diagnostycznych

**M332**` <dane>` -- Wyłącz zbieranie "danych" dla obecnie wybranego "obsługującego".

Przykład:

`M332 pos_z`

M333 - Dane diagnostyczne wydruku i ich ustawienia dla wybranego "obsługującego"

Wyświetla listę wszystkich metryk i czy są one włączone dla aktualnie wybranego "obsługującego".

M334 - Konfiguracja obsługującego

Konfiguracja obsługującego

Przykład:

`M334 <adres IP> <port>`  - Konfiguruje obsługującego syslog do wysyłania wszystkich włączonych danych diagnostycznych na podany adres IP i port.

M340 - Konfiguracja hosta i portu Syslog

M350 - Ustaw tryb mikrokroków - M350: Set microstepping mode

M400 - Poczekaj na zakończenie wszystkich ruchów - M400: Wait for current moves to finish

M401 - Wysuń czujnik poziomowania Z - M402: Deploy probe

M402 - Schowaj czjnik poziomowania Z - M402: Stow probe

M403 - M403: Set filament type (material) for particular extruder and notify the MMU

M410 - Ustaw rodzaj filamentu (materiału) dla konkretnego ekstrudera i wyślij powiadomienie do MMU - M410: Quick-Stop

Przerwanie wszystkich zaplanowanych ruchów.

M420 - Włącz/wyłącz poziomowanie stołu

Włącz/wyłącz poziomowanie stołu i ustaw odchodzenie od kompensacji poziomowania stołu na określonej wysokości.

Parametry:

 • S[wartość_logiczna]   Włącza/wyłącza poziomowanie
 • Z[wysokość] Ustawia wysokość Z odchodzenia od kompensacji poziomu (0 lub brak, aby wyłączyć)
 • V[wartość_logiczna]   Poziom szczegółowości - wydruk siatki poziomowania
   * Tylko z AUTO_BED_LEVELING_UBL:
 • L[indeks]  Wczytaj siatkę UBL z indeksu (domyślnie 0)
 • T[mapa]    0:Czytelny dla człowieka 1:CSV 2:"LCD" 4:Kompaktowy
 •  C         Wyśrodkuj siatkę na średniej najniższej i najwyższej (tylko w przypadku poziomowania opartego na siatce)

M428 - Zastosuj current_position do home_offset

Ustaw home_offset w oparciu o odległość między bieżącą pozycją a najbliższym "punktem odniesienia".
Jeśli oś jest poza środkiem, pozycja jej krańcówki jest punktem odniesienia. W przeciwnym razie używa 0. Pozwala to na ustawienie przesunięcia Z w pobliżu stołu podczas korzystania z maksymalnej krańcówki.
M428 nie może być używany w odległości większej niż 2 cm od 0 lub krańcówki.
Użyj M206, aby ustawić te wartości bezpośrednio.

M486 - Anuluj obiekt - M486: Cancel Object

Prosty interfejs do identyfikacji i anulowania drukowania jednego z wielu drukowanych obiektów.

Parametry:

 • T[liczba] : Zresetuj obiekty i/lub ustaw licznik
 • S<indeks> : Rozpocznij obiekt o podanym indeksie
 • P<indeks> : Anuluj obiekt o podanym indeksie
 • U<indeks> : Cofnij anulację (przywróć) obiekt o podanym indeksie
 • C        : Anuluj bieżący obiekt (ostatni indeks podany przez S<indeks>)
 • S-1      : Uruchomienie obiektu niebędącego modelem, takiego jak brim lub wieża oczyszczająca, które powinna zawsze być wydrukowane.
 • Aname    : Nazwa bieżącego obiektu
 • Nname    : Dziedziczone, tak samo jak Aname
 • A i N muszą być same w linii G-code, użyj "M486 S1nM486 MojSwietnyModel".
  Spacje w nazwie mogą zostać zjedzone przez meatpack.

M500 - Zapisz ustawienia w EEPROM - M500: Store parameters in EEPROM

M501 - Odczytaj ustawienia z EEPROM - M501: Read parameters from EEPROM

M502 - Przywróć ustawienia fabryczne - M502: Restore Default Settings

M503 - Zwróć wszystkie ustawienia zapisane aktualnie w pamięci - M503: Report Current Settings

Zwróć ustawienia aktualnie zapisane w pamięci.

M509 - Wymuś wybór języka - M509: Force language selection

M555 - Ustaw obszar roboczy

Ustaw obszar roboczy dla szczegółowego MBL.

Parametry:

 • X: Współrzędna X prostokąta obszaru roboczego
 • Y: Współrzędna Y prostokąta obszaru roboczego
 • W: Szerokość prostokąta obszaru roboczego
 • H: Wysokość prostokąta obszaru roboczego

Przykład:

M555 X112.5 Y88.5 W32 H29

M556 - Nadpisanie aktywnego kafelka stołu modułowego

Tylko dla XL.

Parametry:

 • X/Y: Ustaw kafelek stołu na podstawie współrzędnych X, Y
  (Domyślnie ustawione są wszystkie kafelki)
 • I: Ustaw kafelek wg jego indeksu
 • A: Aktywuj kafelek
 • D: Dezaktywuj kafelek

M557 - Ustawienie parametrów gradientu stołu modułowego

Tylko dla XL.

Parametry:

 • C: Ustaw odcięcie gradientu
 • E: Ustaw wykładnik gradientu
 • S: Ustaw rozszerzenie na boki

M569 - Włącz StealthChop

Używany specjalnie do włączania StealthChop na osi.

Parametry:

 • S[1|0]: Włącz lub wyłącz
 • X|Y|Z|E : Docelowa oś
 • Brak argumentów zgłasza status StealthChop wszystkich obsługujących go sterowników.

Przykład:

M569 S0 E   - Ustawienie trybu spreadcycle dla ekstrudera.

M572 - Ustaw lub zgłoś Pressure Advance ekstrudera - M572: Set or report extruder pressure advance

Ustaw parametry Pressure Advance.

Parametry:

 • D<wartość>: Ustaw numer ekstrudera.
 • S<wartość>: Ustaw wartość Pressure Advance. Jeśli zero, Pressure Advance jest wyłączone.
 • W<czas>: Ustaw zakresu czasu w sekundach używany do obliczania średniej prędkości ekstrudera dla Pressure Advance. Wartość domyślna to 0,04.

M591 - Konfiguruj monitorowanie zacięcia filamentu

Włącz/wyłącz monitorowanie zacięcia filamentu.
Specyficzne dla platformy Prusa STM32.

Parametry:

 • S<n>: 0 wyłącz, 1 włącz
  Bez parametru, pokazuje stan EMotorStallDetector na linii szeregowej.

M593 - Ustaw parametry Input Shaper.

Ustawia parametry Input Shaper.

Parametry:

 • D<współczynnik>: Ustawienie współczynnika tłumienia Input Shaper. Jeśli osie (X, Y itd.) nie zostały określone, należy ustawić go dla wszystkich osi. Wartość domyślna to 0,1.
 • F<częstotliwość>: Ustaw częstotliwość Input Shaper. Jeśli osie (X, Y itp.) nie zostały określone, należy ustawić go dla wszystkich osi. Wartość domyślna to 0 Hz - oznacza to, że funkcja Input Shaper jest wyłączona.
 • T[mapa]:  Ustawia typ Input Shaper, 0:ZV, 1:ZVD, 2:MZV, 3:EI, 4:2HUMP_EI i 5:3HUMP_EI. Wartość domyślna to 0:ZV.
 • R<redukcja>: Ustawia redukcję drgań Input Shaper. Ten parametr jest używany tylko dla 3:EI, 4:2HUMP_EI i 5:3HUMP_EI. Wartość domyślna to 20.
 • X<1>:         Ustaw parametry Input Shaper tylko dla osi X.
 • Y<1>:        Ustaw parametry Input Shaper tylko dla osi Y.
 • Z<1>:        Ustaw parametry Input Shaper tylko dla osi Z.
 • A<częstotliwość>: Ustawienie delty częstotliwości regulacji Input Shaper.
 • M<masa>:     Ustawienie limitu regulacji masy Input Shaper.
 • W<1>:        Zapis bieżących ustawień Input Shaper w pamięci EEPROM.

M600 - Inicjuj procedurę zmiany filamentu - M600: Filament change pause

Parametry:

 • E[odległość]: Wycofaj filament na taką odległość 
 • Z[odległość]: Przesuń oś Z o tę odległość
 • X[pozycja]: Przejście do tej pozycji X, z Y
 • Y[pozycja]: Przejście do tej pozycji Y, z X
 • U[odległość]: Długość retrakcji dla wyciągnięcia filamentu (ręczna zmiana)
 • L[odległość]: Długość ekstruzji dla podania filamentu (ręczna zmiana)
 • B[liczba]: Liczba sygnałów dźwiękowych, -1 na czas nieokreślony (jeśli urządzenie jest wyposażone w brzęczyk)
 • T[głowica]: Wybierz ekstruder dla zmiany filamentu
 • A: Jeśli dla tego narzędzia skonfigurowano automatyczny SpoolJoin, podaj ten parametr, jeśli nie, wykonaj ręczną zmianę filamentu
  * Dla pominiętych argumentów używane są wartości domyślne.

M601 - Wstrzymaj druk - M601: Pause print

M602 - Wznów druk - M602: Resume print

M603 - Skonfiguruj zmianę filamentu - M603: Configure Filament Change

Parametry:

 • T[głowica]: Wybór ekstrudera do skonfigurowania, jeśli nie zostanie określony, to wybrany będzie aktywny ekstruder
 • U[odległość]: Długość retrakcji dla wyciągnięcia filamentu, dla określonego ekstrudera
 • L[odległość]: Długość ekstruzji dla podania filamentu, dla określonego ekstrudera

M604 - Przerwij druk (szeregowy)

Oczekuje się tej komendy jako zakańczającej ("After print job is cancelled") w OctoPrint.

M701 - Ładuj do dyszy - M701: Load to nozzle

M701 Pn

Parametry:

 • T, L, Z (zgodnie z definicją w Marlinie)
 • Pn → indeks n slotu (zaczyna się od zera, więc 0-4, czyli T0 i T4)

M701 ma również parametr Tn - który rozumiemy jako indeks ekstrudera, nie MMU (np. XL z podłączonymi 5 MMU) → M701 T4 P4

 • T<ekstruder>: numer ekstrudera. Wymagany dla ekstrudera mieszającego.
   *                Dla niemieszającego ekstrudera, obecny ekstruder, jeśli argument zostanie pominięty.
 • Z<odległość>: Przesuń oś Z o taką odległość
 • L<odległość>: Długość ekstruzji dla wprowadzenia filamentu (wartość dodatnia) - 0 == PURGE (czyszczenie)
 • S"Filament": zapisz filament pod nazwą, np. S"PLA". Kompatybilny z RepRap.
 • W<wartość>: Nagrzewanie
  - W255: domyślnie bez nagrzewania
  - W0: nagrzewanie bez powrotu i bez chłodzenia
  - W1: nagrzewanie z opcją chłodzenia
  - W2: nagrzewanie z opcją powrotu
  - W3: nagrzewanie z chłodzeniem i opcją powrotu
   W przypadku pominięcia argumentów użyte zostaną wartości domyślne.

M702 - Rozładuj filament - M702: Unload filament

M702 Pn

Parametry:

 • T, U, Z (zgodnie z definicją w Marllinie)
 • W: nagrzewanie z opcjami wyświetlenia dodatkowych przycisków dla chłodzenia i powrotu
  - W'-1': domyślnie bez nagrzewania
  - W0: nagrzewanie bez powrotu, bez chłodzenia
  - W1: nagrzewanie z opcją chłodzenia
  - W2: nagrzewanie z opcją powrotu
  - W3: nagrzewanie z opcjami chłodzenia i powrotu
 • I: zapytaj czy rozładowanie powiodło się

M704 - Załaduj do MMU - M704: Preload to MMU

M704 Pn

Parametry:

 • Pn → indeks n slotu (zaczyna się od zera, więc 0-4, czyli T0 i T4)

M705 - Wysuń filament - M705: Eeject filament

M705 Pn

Parametry:

 • Pn → indeks n slotu (zaczyna się od zera, więc 0-4, czyli T0 i T4)

M706 - Odetnij filament - M706: Cut filament

M706 Pn

Parametry:

 • Pn → indeks n slotu (zaczyna się od zera, więc 0-4, czyli T0 i T4)

M707 - Odczytaj z rejestru MMU - M707: Read from MMU register

M707 A<adres> C<rozmiar>
Odczytaj zmienną z MMU.

Parametry:

 • A: Adres rejestru (szesnastkowy).
 • C: Ilość bitów do odczytania (opcjonalnie)

Przykład:

M707 A0X19 - odczytaj 8-bitową liczbę całkowitą z rejestru 0X19 (Idler_sg_thrs_R) i zwróć wynik po linii szeregowej.

Nie wykona żadnej akcji jeśli parametr A nie zostanie określony lub MMU nie jest włączone.

M708 - Zapisz do rejestru MMU - M708: Write to MMU register

M708 A<adres> X<wartość> C<rozmiar>

Zapisz zmienną w MMU

Parametry:

 • A: Adres rejestru (szesnastkowy).
 • X: Dane do zapisania (16-bitowa liczba całkowita). Domyślnie 0.

Przykład:

M708 A0x19 X07 - Zapisz w rejestrze 0x19 (Idler_sg_thrs_R) wartość 07. Nie wykona żadnej akcji jeśli parametr A nie zostanie określony lub MMU nie jest włączone.

M709 - Reset zasilania MMU - M709: MMU power & Reset

M709 Xn Sn Tn

Parametry:

 • Xn: reset, gdzie n oznacza:
  0 - wydaj komendę X0 przez komunikację z MMU (miękki reset)
  1 - aktywuj pin resetowania MMU
  2 - restart zasilania (wyłącz i uruchom ponownie)
 • Sn: włącz/wyłącz zasilanie
  0 - wyłącz zasilacz MMU
  1 - włącz MMU po wyłączeniu
  S bez żadnego parametru zwróci 0 lub 1 jako obecny stan
 • T: indeks modułu MMU (jeśli jest kilka - zasada taka sama jak przy M701 Tn)

M851 - Ustaw odstęp czujnika Z - M851: Set Z Probe Z Offset

M862 - Sprawdzenie pliku do druku - M862: Print checking

Drukarka weryfikuje czy G-code jest kompatybilny z urządzeniem.

Wspólne parametry:

 • Q: zwróć wartość urządzenia.
  - zapytanie jest wykonywane przez wykonanie G-code (drukowanie)
 • P: sprawdź czy otrzymana wartość jest zgodna z urządzeniem
  - Ta weryfikacja jest przeprowadzana przed rozpoczęciem drukowania z pliku. Jeśli zostanie wykryta niekompatybilna funkcja, drukarka zwróci odpowiedni komunikat.
  Ten parametr jest ignorowany podczas drukowania lub gdy zostanie podany przez USB CDC

Przykład:

M862.3 P "MINI"

M862.1 - Sprawdź średnicę dyszy - M862.1: Check nozzle diameter

Parametry:

 • T<numer>: Określone narzędzie, domyślnie obecnie aktywna dysza.

M862.2 - Sprawdź kod modelu - M862.2: Check model code

Drukarka sprawdza, czy G-code został pocięty dla kompatybilnego modelu.

M862.3 - Sprawdź nazwę modelu - M862.3: Check model name

Drukarka sprawdza, czy G-code został pocięty dla kompatybilnego modelu.

M862.4 - Sprawdź wersję firmware - M862.4: Check Firmware version

M862.5 - Sprawdź poziom G-code - M862.5: Check G-code level

Poziomy G-code odnoszą się do różnych wersji konfiguracji G-code. Poziomy określają zestaw komend i parametrów, które drukarka jest w stanie zrozumieć i wykonać.
Komenda M862.5 porówna wartość wejściową z poziomem G-code obsługiwanym przez drukarkę. Jeśli poziom G-code nie pasuje do wejściowej wartości, może pojawić się ostrzeżenie lub błąd.

Parametry:

 • Pnnnn nnnn: poziom G-code
 • Q: Obecny poziom G-code

  Gdy uruchomiona z argumentem P<>, weryfikacja jest przeprowadzana w odniesieniu do wartości wejściowej.
  Gry uruchomiona z argumentem Q, wyświetlana jest obecna wartość.

Przykładowe komunikaty:

 • G-code sliced for a different level. Continue? [G-code pocięty dla innego poziomu. Kontynuować?]
 • G-code sliced for a different level. Please re-slice the model again. Print cancelled. [G-code pocięty dla innego poziomu. Potnij model ponownie. Druk anulowany.]

M862.6 - Sprawdź funkcje firmware - M862.6: Check Firmware features

Drukarka ma listę obsługiwanych funkcji. Użycie komendy M862.6 P[funkcja] sprawdza czy lista wymaganych funkcji w G-code pasuje do funkcji dostępnych w drukarce.
Jeśli zostanie wykryta niekompatybilna wartość, drukarka wyświetli odpowiedni komunikat.

Przykład:

M862.6 P "Input shaper" 

Przykładowe komunikaty:

 • G-code isn't fully compatible. misssing requested features: Input shaper [G-code nie jest kompatybilny. Brakująca oczekiwana funkcja: Input Shaper]

M863 - Zmiana mapowania narzędzi

Pozwala przedefiniować narzędzia używane podczas obecnego wydruku.
Jeśli część modelu jest pocięta do druku z filamentu nr 1, ale chcesz użyć filamentu nr 2, ten G-code pozwala to osiągnąć.

Przykłady:

M863 M P0 L1 : Zamiast narzędzia 0, użyj narzędzia 1
M863 E1/0 : Włącz/wyłącz zmianę mapowania narzędzi
M863 R : Resetuj zmianę mapowania narzędzi
M863 : Zwróć obecne mapowanie narzędzi

M864 - Ustawienia SpoolJoin

Włącza konfigurację funkcji SpoolJoin, definiującą użycie kolejnego materiału po wyczerpaniu obecnego.

Przykłady:

M864 J A1 B2 : Gdy w narzędziu 1 wyczerpie się filament, kontynuuj przy użyciu narzędzia 2
M864 R : reset ustawień
M864 : Zwróć obecne ustawienia SpoolJoin

M900 - Ustaw współczynnik K funkcji Linear Advance - M900: Set Linear advance K factor

M906 - Ustaw prąd silników - M906: Set motor current

W miliamperach, używajac kodowania osi X, Y, Z, E.

Parametry:

 • X[current]: Ustaw prąd w mA dla sterownika(ów) osi X
 • Y[current]: Ustaw prąd w mA dla sterownika(ów) osi Y
 • Z[current]: Ustaw prąd w mA dla sterownika(ów) osi Z
 • E[current]: Ustaw prąd w mA dla sterownika(ów) osi E
 • I[index]: Podrzędny indeks osi (pomiń 0 dla X, Y, Z; 1 dla X2, Y2, Z2; 2 dla Z3.)
 • T[indeks]: Indeks ekstrudera (zaczynający się od zera, pomiń tylko dla E0.)
   * Bez parametrów zwróci obecnie ustawiony prąd silników.

M910 - Inicjalizacja TMC2130 - M910: TMC2130 init

M911 - Zwróć warunki ostrzegania o przegrzaniu sterowników krokowych

Zwróć flagę ostrzegania przed przegrzaniem sterowników TMC.
Ta flaga jest przechowywana w bibliotece i zostanie utrzymana do czasu odwołania jej komendą M912.
(Wymaga przynajmniej jednego parametru _DRIVER_TYPE zdefiniowanego jako TMC2130/2160/5130/5160/2208/2209/2660)

M912 - Ściągnij flagę warunku ostrzegania o przegrzaniu silników krokowych

Odwołaj flagę warunku ostrzegania o przegrzaniu sterowników TMC przechowywaną w bibliotece.
(Wymaga przynajmniej jednego parametru _DRIVER_TYPE zdefiniowanego jako TMC2130/2160/5130/5160/2208/2209/2660)

Parametry:

 • X, Y, Z, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, Z3 oraz E[indeks]: Określa jedna lub więcej osi do ściągnięcia flagi.
 • Jeśli nie zostaną określone osie, ściągnie flagę ze wszystkich.

M914 - Ustaw czułość zabezpieczenia przed przeciążeniem StallGuard

Parametry:

 • I: Indeks zmiany czułości.
 • X, Y, Z: Kod osi
 • * Bez parametrów zwróci obecną czułość StallGuard.

Przykłady:

M914 I0 Z200: Ustaw czułość StallGuard dla osi Z na 200:

M914: Zwróć obecne ustawienia czułości StallGuard.

M919 - Zapisz konfigurację TMC

Zapisuje wartości w rejestrze sterowników TMC
M919 <oś> <TMC reg> <dane>

Przykład:

M919 X I_HOLD_IRUN 1000

M920 - Odczyt konfiguracji TMC

Odczytuje wartości z rejestru sterownika TMC
M920 <oś> <TMC reg>

Przykład:

M920 Z SG2

M930 - Ustaw Prescaler SPI dla xLCD

Ustaw prescaler peryferyjnego SPI dla LCD.
Jest to używane do zmiany częstotliwości komunikacji podczas testów HW.
Jeśli wartość nie została określona lub wynosi 0, prescaler ustawi 0 (częstotliwość zostanie podzielona przez 1 = niezmieniona).

Parametry:

[uint16]       Wartość Prescalera (0-7) jest mapowana wewnętrznie do potęgi 2.

M931 - Ustaw Prescaler SPI dla EXT_FLASH

Ustaw prescaler preyferyjnego SPI EXT_FLASH.
Służy do manipulowania częstotliwością komunikacji podczas testowania HW.
Jeśli wartość nie została ustawiona lub została ustawiona na 0, prescaler zostanie ustawiony na 0 (częstotliwość zostanie podzielona przez 1 = bez zmian).

Parametry:

[uint16]       Wartość Prescalera (0-7) jest mapowana wewnętrznie do potęgi 2.

M932 - Ustaw Prescaler SPI dla TMC

Ustaw Prescaler peryferyjnego SPI TMC.
Służy do manipulowania częstotliwością komunikacji podczas testowania HW.
Jeśli wartość nie została ustawiona lub została ustawiona na 0, Prescaler zostanie ustawiony na 0 (częstotliwość zostanie podzielona przez 1 = bez zmian).

Parametry:

[uint16]       Wartość Prescalera (0-7) jest mapowana wewnętrznie do potęgi 2.

M958 - Wzbudzanie drgań harmonicznych

M959 - Dostrajanie Input Shaper

M997 - Aktualizacja firmware

Aktualizacja firmware'u w aplikacji. Specyficzne dla platformy Prusa STM32.

Parametry:

 • O: Aktualizacja starszego lub tego samego firmware'u przy ponownym uruchomieniu == wymuś ponowne flashowanie == z menu
 • S: Numer(y) modułu firmware, domyślnie 0
   - 0 - Główne firmware.
   - 1 - Firmware modułu WiFi
   - 2 - 4 - Zarezerwowane, sprawdź wiki reprap
 • B: Adres karty rozszerzeń, domyślny 0
   - Obecnie nieużywany, zdefiniowany tylko w celu zapewnienia kompatybilności z reprapem
 • /: Wybrany BBF SFN (short filename = krótka nazwa pliku)

M999 - Reset MCU

Specyficzne dla platformy Prusa STM32.
Uruchamia ponownie po zatrzymaniu. Z parametrem R resetuje MCU.

Parametry:

 • R: Reset MCU
 • Z: Poczekaj na zakończenie zaplanowanych ruchów, zapisz współrzędną Z i przywróć ją po resecie.
  - Musi być połączony z parametrem R, w przeciwnym razie nie zadziała.
  - Współrzędna Z jest przywracana tylko wtedy, gdy pamięć USB jest obecna.
  Ten dziwny wymóg jest spowodowany sprzężeniem z Power Panic.

M1587 - Dane uwierzytelniające Wi-Fi

Otwiera okno dialogowe uwierzytelniania Wi-Fi.
Podobne do M587, ale przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Parametry:

 • I: Generuj plik ini

M1600 - Menu zmiany filamentu

Specyficzne dla platformy Prusa STM32.
Wymiana filamentu bez drukowania.
Nie jest przeznaczony do użytku podczas drukowania.

Parametry:

 • T: Numer ekstrudera. Wymagany dla ekstrudera mieszającego.
 • R: Powrót do opcji nagrzewania
 • U: Typ pytania o rozładowanie filamentu
        - `U0` - Powróć, jeśli filament jest nieznany (domyślnie)
        - `U1` - Pytaj tylko, jeśli filament jest nieznany
        - `U2` - Pytaj zawsze
 • S"Filament": Zmień na filament według nazwy, na przykład `S"PLA"`

M1601 - Wykrywanie zacięcia filamentu

Specyficzne dla platformy Prusa STM32

M1700 - Nagrzewanie

Specyficzne dla platformy Prusa STM32.

Parametry:

 • T: Numer ekstrudera. Wymagany dla ekstrudera mieszającego.
          W przypadku ekstrudera niemieszającego, bieżący ekstruder, jeśli pominięto.
 • W: Nagrzej
         - `W0`  - Nagrzewanie bez powrotu bez chłodzenia
         - `W1`  - Nagrzewanie z opcją chłodzenia
         - `W2`  - Nagrzewanie z opcją powrotu
         - `W3`  - Nagrzewanie z opcjami chłodzenia i powrotu - domyślnie
 • S: Ustaw filament
 • E: Egzekwowanie temperatury docelowej

M1701 - Automatyczne ładowanie

Specyficzne dla platformy Prusa STM32.
 Nieprzeznaczone do użytku podczas drukowania.

Parametry:

 • T: Numer ekstrudera. Wymagany dla ekstrudera mieszającego.
         W przypadku ekstrudera niemieszającego, bieżący ekstruder, jeśli pominięto.
 • Z: Przesuń oś Z o tę odległość
 • L: Długość ekstruzji dla wprowadzenia filamentu (wartość dodatnia) (ręczne przeładowanie)
   * Dla pominiętych argumentów używane są wartości domyślne.

M1704 - Test ładowania

Uruchamia test ładowania MMU3.

 

 

 

Lista komend T

 

T<numer ekstrudera > Zmiana narzędzia

Wybierz ekstruder w przypadku drukarki z wieloma ekstruderami (XL). Wybierz pozycję filamentu 1-5 (T0-T4) w przypadku MMU3.

Parametry:

 • F[jednostki/min]: Ustawienie prędkości ruchu
 • S1: Nie przesuwaj narzędzia w XY po zmianie
 • M0/1: Użyj mapowania narzędzi lub nie (domyślnie tak)
 • Lx: Ustawienia Z Lift 0 =- bez podnoszenia, 1 = podnieś o maksymalną różnicę MBL, 2 = pełne podniesienie (domyślnie)
 • Dx 0 = nie wracaj w Z po podniesieniu, 1 = normalny powrót

Przykłady:

T0 : Wybierz pozycję filamentu 1 na MMU3 / Wybierz narzędzie 1 na XL.

T1 : Wybierz pozycję filamentu 2 / Narzędzie 2.

Tx - Wybierz filament

(MMU3) Drukarka prosi użytkownika o wybranie pozycji filamentu. Następnie ładuje filament z modułu MMU tylko do ekstrudera..

Tc - Ładuj do dyszy

(MMU3) Ładuje końcówkę filamentu z kół ekstrudera do dyszy.

 

 

Komendy specjalne / inne

 

P0 - Parkuj narzędzie

Parkuj ekstruder (narzędzie; tylko XL)
Pn: indeks n narzędzia (zaczyna się od zera, więc 0-4, czyli T0 i T4 dla narzędzi 1 i 5)

Parametry:

 • F[jednostki/min]: Ustawienie prędkości ruchu
 • S1: Nie przesuwaj narzędzia w XY po zmianie
 • M0/1: Użyj mapowania narzędzi lub nie (domyślnie tak)
 • Lx: Ustawienia Z Lift 0 =- bez podnoszenia, 1 = podnieś o maksymalną różnicę MBL, 2 = pełne podniesienie (domyślnie)
 • Dx 0 = nie wracaj w Z po podniesieniu, 1 = normalny powrót

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt